COMPANY PROFILE       PRODUCTS OFFER       INSURANCE COMPANIES       CLIENT SERVICES       OTHER SERVICES       CONTACTS       ON-LINE SERVICES

Client Services

Our philosophy is to provide perfect services to all our clients. We are carefully analyzing client situation, needs and risk management program leading to added value and meeting strategic goals.

V návaznosti na povinnosti související se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás London Direct Underwriters a.s. (dále jen „společnost“) dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Vaše osobní údaje považujeme striktně za důvěrné a jsme povinni o nich zachovávat mlčenlivost stejně jako o údajích týkajících se Vašeho pojištění podle § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Tuto povinnost lze prolomit pouze se souhlasem osoby, jíž se tyto údaje týkají, a na písemné vyžádání v právních předpisech uvedených orgánů veřejné správy, správních úřadů a dalších subjektů za podmínek vymezených právními předpisy. Zpracovávat Vaše adresní a identifikační osobní údaje bude společnost a její smluvní zpracovatelé splňující podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém jste je nám poskytl a v souvislosti s naším smluvním nebo jakýmkoliv jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o archivnictví, zákon proti legalizaci výnosů z trestní činnosti, účetní a daňové předpisy apod.) Společnost a její smluvní zpracovatelé splňující zákonné podmínky zpracovávají rovněž osobní údaje za účelem jednání o uzavření smlouvy, a pokud s tím subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas, pak zpracovávají v zákonem daném rozsahu osobní údaje za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Ke zpracování bude docházet automatizovaným způsobem i manuálně.

Správce a zpracovatelé jsou povinni:
♦ přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů
♦ zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje
♦ shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu
♦ nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům
♦ při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;
♦ zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování
♦ poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených.

Jakékoliv osoby, které přijdou do styku s osobními údaji (včetně zaměstnanců správce nebo zpracovatele), jsou povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu. V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, může subjekt údajů žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného stavu. Je-li žádost subjektu údajů oprávněná, správce nebo konkrétní zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. V případě nevyhovění této žádosti má subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu se zákonem a je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Za tím účelem jsou osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, povinny bezodkladně nahlásit správci jakoukoliv jejich změnu.

©2009-2012 London Direct Underwriters, a.s., Senovážné nám 5, 110 00 Praha 1, IČ: 28951930, Telefon: +420 221 411 394, Email: office@lducz.eu
Správa: vasemisto.cz