PROFIL SPOLEČNOSTI       NABÍZENÉ PRODUKTY       NAŠI PARTNEŘI       PÉČE O KLIENTY       DALŠÍ SLUŽBY       KONTAKTY       DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Péče o klienty

Naším krédem je poskytování perfektního pojistného a dalšího servisu všem našim klientům. Připravujeme pro ně řešení, která pečlivě analyzují jejich situaci, potřeby a vlastní pojistný program doporučíme v kontextu komplexního risk managementu společnosti tam, kde je nutné riziko přenést na pojistitele.

V návaznosti na povinnosti související se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás London Direct Underwriters a.s. (dále jen „společnost“) dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Vaše osobní údaje považujeme striktně za důvěrné a jsme povinni o nich zachovávat mlčenlivost stejně jako o údajích týkajících se Vašeho pojištění podle § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Tuto povinnost lze prolomit pouze se souhlasem osoby, jíž se tyto údaje týkají, a na písemné vyžádání v právních předpisech uvedených orgánů veřejné správy, správních úřadů a dalších subjektů za podmínek vymezených právními předpisy. Zpracovávat Vaše adresní a identifikační osobní údaje bude společnost a její smluvní zpracovatelé splňující podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém jste je nám poskytl a v souvislosti s naším smluvním nebo jakýmkoliv jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o archivnictví, zákon proti legalizaci výnosů z trestní činnosti, účetní a daňové předpisy apod.) Společnost a její smluvní zpracovatelé splňující zákonné podmínky zpracovávají rovněž osobní údaje za účelem jednání o uzavření smlouvy, a pokud s tím subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas, pak zpracovávají v zákonem daném rozsahu osobní údaje za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Ke zpracování bude docházet automatizovaným způsobem i manuálně.

Správce a zpracovatelé jsou povinni:
♦ přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů
♦ zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje
♦ shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu
♦ nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům
♦ při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;
♦ zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování
♦ poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených.

Jakékoliv osoby, které přijdou do styku s osobními údaji (včetně zaměstnanců správce nebo zpracovatele), jsou povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu. V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, může subjekt údajů žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného stavu. Je-li žádost subjektu údajů oprávněná, správce nebo konkrétní zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. V případě nevyhovění této žádosti má subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu se zákonem a je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Za tím účelem jsou osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, povinny bezodkladně nahlásit správci jakoukoliv jejich změnu.

©2009-2012 London Direct Underwriters, a.s., Senovážné nám 5, 110 00 Praha 1, IČ: 28951930, Telefon: +420 221 411 394, Email: office@lducz.eu
Správa: vasemisto.cz